You are here

Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus ja Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldavad ühiselt Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 08.09 – 06.10.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi),  Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee ning tööpäeviti 9.00-16.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve), Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides Ahtme linnaosas (Estonia pst 38) ja Kohtla-Järve linna veebilehel www.kohtla-jarve.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu lahendusega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee või Kohtla-Järve Linnavalitsuse aadressil Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve või e-maili teel: linnavalitsus@kjlv.ee
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada koostöös Kohtla-Järve linnaga jalg- ja jalgrattatee paralleelselt Jõhvi-Tartu-Valga maanteega alates Jõhvi linnast kuni Tammiku teeni. Jalg- ja jalgrattatee planeering lahendatakse koos Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa territooriumil asuva Jõhvi-Tammiku jalg-ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringuga.
Planeeritav maa-ala paikneb Ida-Virumaa maakonnas osaliselt Jõhvi vallas Jõhvi linnas ja Pauliku külas ning osaliselt Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas. Jõhvi valla territoorimil asuv planeeringuala koosneb kahest maatükist. Esimene maatükk asub Jõhvi linnas ja hõlmab Tartu mnt 36 (katastritunnus 25301:007:0104), Tartu mnt 35 (katastritunnus 25301:007:0106) ja osaliselt Jõhvi-Tartu-Valga T3-I (32201:002:0003) kinnistuid ning reformimata riigimaad. Teine maatükk asub Pauliku külas jätkuvalt reformimata riigimaal ning piirneb idast Kohtla-Järve halduspiiriga, põhjast Tiigi kinnistuga (25201:002:0004), läänest Pae (25201:005:0100) ja Põllu (25201:005:0076) kinnistutega. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa territooriumil asuv planeeringuala asub paralleelselt Jõhvi-Tartu-Valga maantee kinnistutega (32201:002:0003, 32201:005:0004) ning Kohtla-Järve linna halduspiiriga piirneval maa-alal ning ulatub kuni Kukruse-Tammiku teeni. Planeeringuala asub jätkuvalt reformimata riigimaal. Kogu planeeringuala suurus on ca 3,5 ha. Sellest 1,2 ha suurune planeeringuala asub Jõhvi valla territoorimil ja 2,3 ha suurune maa-ala Kohtla-Järve linna territooriumil.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - maatulundusmaa muudetakse transpordimaaks, parkide ja muruväljakute maa muudetakse transpordimaaks ja äri- ja teenindusettevõtete maaks ning äri- ja teenindusettevõtete maa muudetakse transpordimaaks ja üldmaaks. Samuti tehakse ettepanek muuta kehtivat Kohtla-Järve Ahtme linnaosa üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - haljasalade ja parkide maa muudetakse transpordimaaks.