You are here

Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse §-le 18 Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu (koostaja Jõhvi Vallavalitsus töö nr DP 7) avaliku väljapaneku 6.07– 20.07.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Planeeritava ala suurus ca 0,7 ha. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on olemasoleva hoonestusala suurendamine. Tartu mnt 30a krundile määratakse ehitusõigus ärihoonete ehitamiseks ja laiendamiseks, lahendatakse liikluskorralduse ja parkimise üldised põhimõtted. Tartu mnt 30a maaüksuse piire ja katastri sihtotstarvet ei muudeta. Krundi aadress jääb endiselt Tartu mnt 30a, katastri sihtotstarve 100% ärimaa (002) ja detailplaneeringu sihtotstarve mootorsõidukite remondi- ja hooldusmaa (LH). Krundi pindala jääb 5773 m². Hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on kuni 2800 m² ning krundi täisehitusprotsent on kuni 49%. Krundile on lubatud ehitada kokku kuni 3 hoonet, mille suurim lubatud kõrgus maapinnast on 10 m (abs. kõrgus 70.90). Hoonete suurim lubatud korruste arv on kuni 2. Lisaks kahele maapealsele korrusele on lubatud rajada ka üks maa-alune korrus parkla jaoks. Mitme hoone ehitamisel on lubatud hoonete omavaheline ühendamine galeriiga.
Planeeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga.