You are here

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu koostamise algatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 17.05.2010 korraldusega nr 636 Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Tallinn-Narva raudtee vahetus läheduses ning piirneb loodest Malmi tänavaga. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut, mille kohaselt planeeringu maa-ala on määratud äri- ja teenindusettevõtete maaks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Malmi tn 2 kinnistu jagamine kaheks ning planeeringuala kruntidele ehitusõiguse määramine. Malmi tn 2 krundile soovitakse ehitusõigust kahe hoone püstitamiseks olemasolevate hoonete asukohas. Malmi tn 2 krundist eraldatavale maatükile soovitakse ehitusõigust kiirabi liini ja varuautode garaažide ehitamiseks. Malmi tn 2b krundi olemasolev hoone soovitakse ühendada planeeritavate garaažidega. Malmi tn 2e kinnistu osas muudatusi ei planeerita. Planeeritav ala hõlmab Malmi tn 2b (katastritunnus 25301:013:0058, sihtotstarve ärimaa, pindala 1239 m²), Malmi tn 2 (katastritunnus 25301:013:0059), sihtotstarve ärimaa, pindala 11405 m²), Malmi tn 2e (katastritunnus 25301:013:0025, sihtotstarve tootmismaa, pindala 28 m²) kinnistuid. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Jõhvi Vallavalitsus ei pea keskkonnamõju strateegilist hindamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringuga; 4) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 5) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 6) planeeringuga ei kavandatata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 7) Keskkonnaameti Viru regiooni 27.04.2010 kirja nr V 6-7/19676-2 kohaselt ei pea nad vajalikuks keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimist. Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittelagatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee