You are here

Nõustamine võrdse kohtlemise teemal

29. oktoobril 2015 kell 14.00-17.00
Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi)

  • Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?
  • Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
  • Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?
  • Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Võrdõigusvoliniku kantselei jurist annab nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.
Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel:
6269 059; info@svv.ee.
Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.


Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Undefined