You are here

Jõhvi Vallavolikogu algatas 14. augusti 2014 otsusega nr 64 Jõhvi linna, Rahu tn 27 krundi ja lähiala detailplaneeringu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 14. augusti 2014 otsusega nr 64 Jõhvi linna, Rahu tn 27 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rahu tn 27 krundi jagamine kaheks krundiks ja sihtotstarbe muutmine, kruntidele ehitusõiguse määramine elamute, abihoonete ja ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas, Rahu tänaval. Planeeringuala piirneb kagust Rahu tänavaga. Planeeritav ala hõlmab Rahu tn 27 krunti (katastritunnus 25301:003:0085) ja läheduses asuvate tänavate maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 7300 m². Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal.
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas - ühiskondlike ehitiste maa muudetakse pereelamumaaks ning kaubandus- teenindus- ja büroohoone maaks. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 18 m ja 5 korrust, detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringust tulenevate kõrguspiirangutega.
Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 17. juuli 2014 kirjas nr V 6-8/14/14358-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) kuigi detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni, avaldab planeeringuga kavandatav tegevus pigem positiivset mõju olemasolevale keskkonnale, kuna territoorium korrastatakse, piirkonna liiklusintensiivsus ei kasva ning seega ei häirita ümbritsevat elamukvartalit täiendava mürafooni ja heitgaaside kontsentratsiooni tõusuga.; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 4) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 5) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.