You are here

Jõhvi valla Pauliku küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 15.08.2013 otsusega nr 261 kehtestati Jõhvi valla Pauliku küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada Jõhvi linna vahetusse lähedusse uus kvaliteetne elamurajoon. Planeeritav ala hõlmab Kaera kinnistut (katastritunnus 25201:005:0071) ja selle lähiala. Planeeritava ala suurus ca 6,5 ha. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jõhvi valla üldplaneeringuga. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Kaera kinnistust 26 uut krunti, millest 20 on pereelamumaa sihtotstarbega krundid, ülejäänud on maa-ala teenindamiseks kavandatud tee ja tänavamaa ning puhkeotstarbelised krundid. Pereelamumaa kruntide suurused on vahemikus 2000-3110 m². Igale elamukrundile on lubatud ehitada üks eluhoone ja üks abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 300 m². Hoonete lubatud korruselisus on kuni kaks ning lubatud kõrgus kuni 8 m. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida vastav planeering – DP-118)