You are here

Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 3. juulil 2013 kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 26. juunist 2013 Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida DP-135).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kutse tn 5a krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine ühepereelamute püstitamiseks. Planeeritav ala hõlmab Kutse tn 5a krunti (katastritunnus 25301:002:0086), Kutse tn 3/1 krunti (25301:002:0033) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 4800 m².
Kavandatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas, korterelamumaa muudetakse Kutse tn 5a krundi osas pereelamumaaks. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“. Teemaplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala miljööväärtuslikul hoonestusalal.