Sa oled siin

Jõhvi valla Pauliku küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse §-le 18 Jõhvi valla Pauliku küla Kaera kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 05.04.2013– 03.05.2013 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris. Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee

Planeeritav ala hõlmab Kaera kinnistut (katastritunnus 25201:005:0071) ja selle lähiala. Planeeritava ala suurus ca 6,5 ha. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Kaera kinnistust 26 uut krunti, millest 20 on pereelamumaa sihtotstarbega krundid, ülejäänud on maa-ala teenindamiseks kavandatud tee ja tänavamaa ning puhkeotstarbelised krundid. Pereelamumaa kruntide suurused on vahemikus 2000-3110 m². Igale elamukrundile on lubatud ehitada üks eluhoone ja üks abihoone ehitusaluse pindalaga kuni 300 m². Hoonete lubatud korruselisus on kuni kaks ning lubatud kõrgus kuni 8 m. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse osas. Maatulundusmaa sihtotstarve muudetakse 75% ulatuses elamumaaks. Ülejäänud maa-ala muudetakse transpordimaaks ja üldmaaks.