Sa oled siin

Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 6.02.2013 nr 3104 Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-ala ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine äri-, majutus- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks, sh ujula ja jäähalli püstitamiseks ning planeeringuala liikluskorralduse lahendamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringuga, mille kohaselt planeeringu maa-alale on määratud järgmised juhtfunktsioonid: ca 44% ulatuses äri- ja teenindusettevõtete maa, 30% ulatuses ühiskondlike ehitiste maa, ca 12% ulatuses parkide ja muruväljakute maa, ca 12% ulatuses transpordimaa (parkimisplatside maa), ca 2% ulatuses korterelamumaa. Üldplaneeringu juhtfunktsioone planeeringualal ei muudeta.
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“, kus planeeringualal on lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 19 m, planeeringuala keskel osaliselt ka 50 m (Pargi tn 30, Pargi tn 40h, Pargi 30b ja Pargi tn 38a kinnistutel).
Planeeritav ala hõlmab täielikult 41 kinnistut (Pargi tn 40, Pargi tn 40a, Pargi tn 40b, Pargi tn 40c, Pargi tn 40d, Pargi tn 40e, Pargi tn 40g, Pargi tn 40h, Pargi tn 40j, Pargi tn 40k, Pargi tn 40m, Pargi tn 40p, Pargi tn 42t, Pargi tn 40n, Pargi tn 40r, Pargi tn 40s, Pargi tn 40t, Pargi tn 40u, Pargi tn 40v, Pargi tn 28, Pargi tn 30, Pargi tn 30a, Pargi tn 30b, Pargi tn 30c, Pargi tn 32, Pargi tn 38, Pargi tn 38a, Pargi tn 38b, Pargi tn 38c, Säde tn 10, Säde tn 12, Puru tee 1, Puru tee 3, Puru tee 3a, Puru tee T1, Puru tee 5a, Pargi tänav T7, Pargi tänav L5, Pargi tänav T3, Pargi tänav L3, Pargi tänav T6) ja osaliselt kolme kinnistut (Malmi tänav L1, Jõhvi viadukt L1, Puru tee T3) ning jätkuvalt riigiomandis olevat maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 13,1 ha.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvat Keskkonnaameti Viru regiooni seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; planeeringualal on varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega kavandatud analoogseid tegevusi, mistõttu avaldab planeeringuga kavandatu linnakeskkonnale positiivset mõju; 2) kuigi planeeringuala asub osaliselt Jõhvi linna pargi ja allee kaitsealal, ei avalda planeeringuga kavandatu kaitsealale negatiivset mõju, kuna kaitseala piiride muutmist ei kavandata ning järgitakse negatiivse keskkonnamõju leevendavaid meetmeid: tööde käigus ei tohi kahjustada kaitsealuse pargi puid ja kaitsealuseid liike; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringutega; 4) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 5) planeeringuala asub altkaevandatud alal osaliselt, mistõttu ei avalda planeeringuga kavandatud altkaevandatud alale olulist mõju; 6) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 7) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee