Sa oled siin

Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 20. septembri 2012 otsusega nr 209 Jõhvi linna Välja tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Välja tn 12 krundi jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Rahu, Välja, Kivi ja Jaama tänavate vahelises elamurajoonis, kus asuvad peamiselt väikesed kahekorruselised kortermajad ning üksikud ühepereelamud. Planeeringuala piirneb loodest Välja tänavaga. Välja tn 12 krunt on hoonestatud - sellel paikneb kahepereelamu. Planeeritav ala hõlmab Välja tn 12 krunti (katastritunnus 25301:002:0099) ja läheduses asuvat Välja tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 3320 m². Kavandatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - korterelamumaa muudetakse Välja tn 12 krundi osas pereelamumaaks.
Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni seisukohast ei pea Jõhvi Vallavolikogu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 4) planeeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 5) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee