Sa oled siin

Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 16.08.2012 otsusega nr 207 Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Kutse, Rahu ja Välja tänavate vahelises elamukvartalis. Planeeritav ala hõlmab Kutse tn 5a krunti (katastritunnus 25301:002:0086), Kutse tn 3/1 krunti (25301:002:0033) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 4800 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kutse tn 5a krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine ühepereelamute püstitamiseks. Kavandatava detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas, korterelamumaa muudetakse Kutse tn 5a krundi osas pereelamumaaks. Kutse tn 5a krunt asub hoonestatud kinnistute vahel. Antud kvartalis paiknevad enamasti väiksemahulised (ühe sissekäiguga) kuni kahekorruselised kortermajad, Kutse tn 5a vahetus läheduses asuvad ka mõned ühepereelamud. Kutse tn 5a krundile väikesemahulise kortermaja kavandamine ei ole majanduslikult otstarbekas ning käesoleval ajal ei ole ka nõudlust uute korterelamute järele. Seetõttu on korterelamute realiseerumine planeeringualal lähiaastakümnetel vähetõenäoline. Keskmise suurusega pereelamute kavandamine Kutse tn 5a krundile haakub olemasoleva ehitusliku keskkonnaga. Eeltoodust lähtuvalt on põhjendatud Jõhvi linna üldplaneeringu muutmine. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“. Teemaplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala miljööväärtuslikul hoonestusalal.
Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 4. augusti 2011 kirjaga nr V 6-8/11/22698-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) planeeringu ala ei asu altkaevandatud alal; 4) planeeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 5) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“. Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee