Sa oled siin

Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 20.10.2011 otsusega nr 147 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.11.2011 otsusega nr 198 kehtestati Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering (koostanud Jõhvi Vallavalitsus, töö nr DP 8). Tervikliku planeeringulahenduse koostamise huvides vormistati kaks eraldi planeeringut ühise detailplaneeringuna. Kogu planeeringuala suurus kokku ca 3,5 ha. Sellest 1,2 ha suurune planeeringuala paikneb Jõhvi valla territoorimil ja 2,3 ha suurune maa-ala Kohtla-Järve linna territooriumil. Planeeringulahenduse kohaselt on kogu maa-alale kavandatud kokku 6 krunti. POS 1 moodustatakse olemasoleva Tartu mnt 36 kinnistu jagamise teel. Pindala on 1343 m². Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (BT), katastri sihtotstarve 100% ärimaa (002, Ä). Krundile ehitusõigust ei määrata, kuna lähiaastatel puudub võimalus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. POS 2 moodustatakse samuti olemasoleva Tartu mnt 36 kinnistu jagamise teel. Pindala on 2141 m² Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% kergliiklusmaa (LK), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (007, L). Krundile on planeeritud rajada jalg-ja jalgrattatee. POS 3 krunt moodustatakse jätkuvalt riigi omandis olevast maast. Pindala 23 328 m². Planeeringu ettepaneku kohaselt määratakse krundi maakasutuse sihtotstarbeks 100% kergliiklusmaa (LK), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (007, L). Krundile on planeeritud rajada jalg- ja jalgrattatee. POS 4 krunt moodustatakse jätkuvalt riigi omandis olevast maast. Pindala 3772 m². Planeeringu ettepaneku kohaselt määratakse krundi maakasutuse sihtotstarbeks 100% kergliiklusmaa (LK), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (007, L). Krundile on planeeritud rajada jalg- ja jalgrattatee. POS 5 krunt moodustatakse samuti jätkuvalt riigi omandis olevast maast. Pindala 244 m². Planeeringu ettepaneku kohaselt määratakse krundi maakasutuse sihtotstarbeks 100% kergliiklusmaa (LK), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (007, L). Planeeritaval krundil asub olemasolev kõnnitee, mis on ette nähtud ühendada Jõhvi-Tammiku jalg- ja jalgrattateega. POS 6 on olemasolev Tartu mnt 35 kinnistu. Pindala on 1877 m². Olemasoleva maaüksuse piire ei muudeta. Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% turismi- ja väljasõidukoha maa (PT), katastri sihtotstarve 100% sotsiaalmaa (üldkasutatav maa, 017). Krundile on planeeritud rajada turismi info- ja puhkekoht. Ehitusõiguse kohaselt pole lubatud krundile hooneid ehitada. Juurdepääs on Tartu maanteelt.
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - maatulundusmaa muudetakse transpordimaaks (POS 4 krundi osas), parkide ja muruväljakute maa muudetakse transpordimaaks ja äri- ja teenindusettevõtete maaks (POS 1 ja POS 2 kruntide osas) ning äri- ja teenindusettevõtete maa muudetakse transpordimaaks ja üldmaaks (POS 5 ja POS 6 kruntide osas). Samuti muudetakse kehtivat Kohtla-Järve Ahtme linnaosa üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - haljasalade ja parkide maa muudetakse transpordimaaks (POS 3 krundi osas). Detailplaneeringu kehtestamise otsustega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee, Kohtla-Järve Linnavalitsuses tööajal (Keskallee 19, Kohtla-Järve) ning Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee