Sa oled siin

Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla, Edise küla, Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 22.septembril 2011.a kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).

Detailplaneeringu eesmärgiks on metsaala muutmine korrastatud haljas- ja puhkealaks, määrata puhkerajatistele hoonestusala, määrata krundi piirid, krundile juurdepääsud ning lahendada liikluskorraldus. Planeeritav ala hõlmab riigi omandis olevat maakatastrisse kandmata maad. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivad Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas -  maatulundusmaa (metsamaa) muudetakse sotsiaalmaaks.

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 15.09.2011 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris.