Sa oled siin

Jõhvi valla, Jõhvi linna Pargi tn 55, Pargi tn 55b, Pargi tn 55C ja Pargitaguse küla Viru ÜJP kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus võttis 31.08.2010 korraldusega nr 949 vastu Jõhvi valla, Jõhvi linna Pargi tn 55, Pargi tn 55b, Pargi tn 55C ja Pargitaguse küla Viru ÜJP kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (koostanud AS Koger & Partnerid). Vastavalt planeerimisseaduse §18 korraldab Jõhvi Vallavalitsus planeeringu avaliku väljapaneku 6.10-20.10.2010.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee Detailplaneeringu eesmärk on riigikaitseliste huvide täpsustamine ehitustegevuseks, maa-alale ehitusõiguse määramine ja hoonestusalade piiritlemine, kruntide moodustamine/piiride täpsustamine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine, arhitektuurinõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringuga ei muudeta kehtivaid üldplaneeringuid. Planeeritav ala hõlmab Pargi tn 55 (katastritunnus 25301:013:0031), Pargi tn 55b (katastritunnus 25301:013:0010), Pargi tn 55c (katastritunnus 25301:013:0032) krunte Jõhvi linnas ja Viru ÜJP krunti (katastritunnus 25201:008:0120) Pargitaguse külas ning lähedal asuvaid tänavate maa-alasid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 150 ha.