Sa oled siin

Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavolikogu võttis 22.07.2010 otsusega nr 55 vastu Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu (koostanud Jõhvi Vallavalitsus, töö nr DP 4). Vastavalt planeerimisseaduse §18 korraldab Jõhvi Vallavalitsus planeeringu avaliku väljapaneku 13.08 – 10.09.2010.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee  Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Planeeritav ala hõlmab Jõhvi kesklinnas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme jaoks vajalikku maa-ala vastavalt koostatud Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektile ning sellega piirnevaid maaüksusi (36 krunti) ja jätkuvalt riigi omandis olevat maa-ala. Planeeritava maa-ala suurus on ca 24 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõhvi linna läbivate põhi- ja tugimaanteede ja olemasolevate linnatänavate vaheliste ühendustänavate kindlaksmääramine ja Jõhvi liiklussõlme tervikliku liikluskorralduse lahenduse jaoks vajaliku maa-ala kruntideks jaotamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine; ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine; tänavate maa-alade kindlaks määramine; kruntidele juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; servituutide vajaduse ja ulatuse määramine; sundvõõrandamise vajaduse määramine.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu "Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine" muutmiseks.
Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse Rakvere tänaval asuva Tallinn-Narva raudteed ületava maanteeviadukti ning sellega seotud Jõhvi kesklinna tänavavõrgu rekonstrueerimist planeeringualal.
Planeeringuala hõlmab 36 olemasolevat krunti ning reformimata riigimaad. 33 olemasoleva maaüksuse piire ei muudeta. Planeeringu lahenduse kohaselt on planeeringualale kokku kavandatud 60 krunti.
14 krunti (POS 9, 19, 22, 25-28, 33, 34, 37, 38, 45-47, 53, 59) on planeeritud tee ja tänava maa sihtotstarbega ning need on mõeldud Jõhvi liiklussõlme väljaehitamiseks ja teenindamiseks. Krundid moodustatakse jätkuvalt reformimata riigimaa arvelt. Teemaa kruntide suurused on vahemikus 1106-14998m².
POS 12, POS 35, POS 39 ja POS 54 krundid on planeeritud haljasaladeks. Krundid moodustatakse jätkuvalt reformimata riigimaa arvelt ning kruntide suurused on vahemikus 998-2644m².
Planeeringuga kavandatakse jätkuvalt reformimata riigimaa arvelt ka kolm uut ehitusõigusega äri- ja parkimishoone krunti. POS 23 krunt on kavandatud suurusega 9823m², krundi sihtotstarve on 100% parkimishoone maa. Krundile lubatud ehitada üks kuni viiekorruseline, 18m kõrgune parkimismaja ehitusaluse kogupinnaga kuni 7300m². Lubatud on ka maa-aluse korruse rajamine. POS 40 krundi pindala on 7471m² ning krundile on antud ehitusõigus ühe kuni kolmekorruselise ja 12m kõrguse ärihoone ehitamiseks ehitusaluse pindalaga kuni 2630m². POS 44 krunt on kavandatud suurusega 1452m², krundi sihtotstarve on 100% parkimishoone maa. Krundile lubatud ehitada üks kuni viiekorruseline, 18m kõrgune parkimismaja ehitusaluse kogupinnaga kuni 750m². Lubatud on ka maa-aluse korruse rajamine.
Jätkuvalt reformimata riigimaa arvelt on kavandatud ka üks tootmismaa sihtotstarbega krunt (POS 56) olemasoleva alajaama teenindamiseks. Krundi pindala on 55m².
POS 1 - POS 3 (Rakvere tn 7, 8, 9) kruntidest on ette nähtud eraldada olenevalt krundist 22-209m² suurused maatükid kavandatava liiklussõlme rekonstrueerimiseks. Nimetatud kruntide olemasolevat ehitusõigust ei muudeta.
POS 5 - POS 8 (Rakvere tn 3, 3a, 5, 5a) kruntidele antakse täindav ehitusõigus olemasolevate hoonete kokkuehitamiseks. Suurim lubatud korruste arv kuni 3 ning hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast 12m. Hoonete kokkuehitamine on lubatud ühise projekti alusel ning kõikide krundiomanike nõusolekul. Olemasolevaid maakasutuse sihtotstarbeid ei muudeta.
POS 30-32 ja POS 41, 42 kruntidele on planeeringus ette nähtud ühine suur hoonestusala kortermajade parkimise teenindamiseks, mida saab realiseerida tingimusel, et olemasolevad garaažid lammutatakse ning ehitatakse uus parkimishoone või -rajatis. Uus parkimishoone on lubatud ehitada maksimaalselt kolmekorruselisena ja 12m kõrgusena. Lubatud on ka maa-alune parkimiskorrus.
POS 11, 13, 14, 17, 29, 48-52 (Keskväljak 9, 9a, 8, Tartu mnt 2, Hariduse tn 2, Uus tn 2, Uus tn 4, Uus tn 6, Uus tn 8, Kooli tn 2) kruntidele antakse täiendav ehitusõigus maa-aluste korruse rajamiseks.
Kruntidele POS 1, 7, 8, 29, 55, 57, 58 (Rakvere tn 8, 3a, 3, 11, 13 ja Sompa tn 1a)  teeb planeering ettepaneku teeservituudi seadmiseks avaliku kasutusega kõnniteedele. Lisaks tehakse planeeringuga ettepanek teeservituudi seadmiseks kruntidele POS 3, POS 6, POS 11, POS 17, POS 5, POS 51, POS 57 (Rakvere tn 5, 7, Keskväljak 9, Tartu mnt 2, Uus tn 6, 8, Sompa tn 1a) naaberkinnistutele juurdepääsude tagamiseks.
Erakrunte läbivatele tehnovõrkudele teeb planeering ettepaneku samuti seada servituudid.
Ülejäänud kruntide osas planeeringuga maakasutuse sihtotstarbeid ja olemasolevat hoonestusõigust ei muudeta.