Sa oled siin

Jõhvi valla, Pauliku küla, Sambla ja Paju kinnistute ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 18. novembri 2014 korraldusega nr 534 Jõhvi valla, Pauliku küla, Sambla ja Paju kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuste piiride liitmine, sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse lahendamine. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi vallas, Pauliku külas, Sambla (katastritunnus 25201:005:0367), Paju (katastritunnus 25201:005:0368) ja osaliselt 13101 Jõhvi-Ereda tee (katastritunnus 25201:005:0080) katastriüksuseid. Planeeritavad kinnistud on hoonestamata, tegemist on valdavalt haritava maaga. Planeeritava ala suurus on ca 2,2 ha. Planeeringuala asub Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaeveväljal (registrikaardi nr 6) Tammiku kaevanduse mäeeraldisel, altkaevandatud alal. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 5. novembri 2014 kirjas nr V 6-8/14/23371-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale; 2)  planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 4) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 5) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 6) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi, 41595). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.