Sa oled siin

Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 7. oktoobri 2014 korraldusega nr 472 Jõhvi linna, Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kaasiku tn 7b krundile ehitusõiguse määramine autopesula ja kuni 18 m kõrguse (max 5 korrust) ärihoone ehitamiseks. Kaasiku tn 7b krunt on hetkel hoonestamata rohumaa. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi linnas Kaasiku tn 7b (katastritunnus 25301:007:0103, sihtotstarve ärimaa, pindala 1195 m²) ja krundiga piirnevaid tee ja tänava maa-alasid (sh reformimata riigimaad). Planeeritava ala suurus on ca 4000 m². Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 26. augusti 2014 kirjas nr V 6-8/14/18405-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 4) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 5) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 6) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi, 41595). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee