Sa oled siin

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 10. juuni 2014 korraldusega nr 314 Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru vangla vahelise kergliiklustee maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kergliiklustee jaoks transpordimaa krundid ja kergliiklustee kulgemise asukoht alates Jõhvi linnas kulgevast Narva maanteest piki Jõhvi-Vasknarva maanteed kuni Viru vangla territooriumini. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi vallas, Jõhvi linnas jätkuvalt reformimata riigimaad ning osaliselt järgnevaid transpordimaa kinnistuid: 32 Jõhvi-Vasknarva tee (25301:012:0002), Ülesõidu tänav (25301:012:0008), Jõhvi raudteejaam (25301:001:0013), 32 Jõhvi-Vasknarva tee (25301:011:0016), Narva maantee T18 (25301:010:0055). Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), millega antud kohas on ette nähtud kergliiklustee kulgemise koridor. Detailplaneeringuga täpsustatakse kergliiklustee kulgemise asukoht. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 8. märtsi 2014 kirjas nr V 6-8/14/5245-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga; 4) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 5) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 6) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee