Sa oled siin

Jõhvi linna, Kaasiku tn 7a krundi ja lähiala detailplaneeringu algtamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 6. mai 2014 korraldusega nr 241 Jõhvi linna, Kaasiku tn 7a krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kaasiku tn 7a krundile ehitusõiguse määramine kuni 15 m kõrguste (max 4 korrust) büroo- ja teenindushoonete ehitamiseks. Kaasiku tn 7a krunt on hetkel hoonestamata. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi linnas Kaasiku tn 7a (katastritunnus 25301:007:0107, sihtotstarve ärimaa, pindala 6967 m²) ja krundiga piirnevaid tänava maa-alasid. Planeeritava ala suurus on ca 9335 m². Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 1 9. aprilli 2014 kirjas nr V 6-8/14/8085-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga; 4) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 5) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi, 41595). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee