Sa oled siin

Jõhvi valla Jõhvi linna Tartu mnt 11b krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 25. märtsi 2014 korraldusega nr 173 Jõhvi valla Jõhvi linna Tartu mnt 11b krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu mnt 11b krundile ehitusõiguse määramine kuni 14 m kõrguse ärifunktsiooniga (kauplused, teenindus) hoone püstitamiseks ning liikluskorralduse lahendamiseks. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi linnas Tartu mnt 11b (katastritunnus 25301:007:0105) ja Tartu maantee J6 (katastritunnus 25301:007:0137) krunte. Planeeritava ala suurus on ca 8910 m². Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal.
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt planeeringu maa-ala juhtfunktsioon on kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Tartu mnt 11b krunt paikneb üldplaneeringu kohaselt keskmise hoonestusega alal, kus maksimaalne lubatud hoonestus kõrgus on kuni 18m (5 korrust).
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 25. veebruari 2014 kirjas nr V 6-8/14/2630-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga; 4) planeeringualale ei ole teadaolevalt seatud muid piirangud ja kitsendusi; 5) detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 6) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee