Sa oled siin

Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustava ning KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla, Puru küla ja Pajualuse küla, Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõud tutvustavast avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal krundijaotuse teostamine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria lennuvälja rajamiseks lennuraja pikkusega kuni ca 1200 m. Planeeritav ala hõlmab täielikult Lennuvälja (25201:003:0123), Pärtlipõllu (25201:003:0204) ja Virunurme (25201:003:0090) kinnistuid, osaliselt kahte teemaa kinnistut (Lennuvälja tee L2, Meriste tee) ning jätkuvalt riigiomandis olevate teede maa-ala. Planeeritava maa-ala suurus on ca 107 ha. Kavandatud tegevusega ei kaasne riigipiire ületavat keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamine on algatatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.08.013 korraldusega nr 3445. Sama korraldusega algatati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuginedes vastavale kaalutlusotsusele. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi; kontaktisik Kristi Jõemets; tel: 53008013; e-post: johvi@johvi.ee), kehtestaja Jõhvi Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on Henri Projekt OÜ (J.W. Jannseni 33, 80044 Pärnu; kontaktisik: Tõnis Palm; tel: 4431837; e-post: projekt@henriprojekt.ee). Detailplaneeringu KSH viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) (Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn; kontaktisik: Pille Antons; tel. 6117690; e-post: pille@environment.ee).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ning detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega saab tutvuda 3.04.2014 - 17.04.2014 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-143). KSH programm on kätte saadav ka veebileheküljel www.environment.ee.
Ettepanekuid ja märkuseid KSH programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 17.04.2014 Jõhvi Vallavalitsusele ja/või ELLE OÜ-le eeltoodud kontaktidel. Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada Jõhvi Vallavalitsusele eeltoodud kontaktidel.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu ning keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 21.04.2014 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Kooli 2, Jõhvi.