Sa oled siin

Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamiset teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 11. märtsi 2014 korraldusega nr 151 Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal paiknevatele kruntidele ehitusõiguse määramine uute hoonete ehitamiseks ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsioonideks on ühiskondlike ehitiste maa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, puhke-, virgestus- ja haljasalamaa ning korterelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 18 m. Planeeritav ala hõlmab täielikult 30 ja osaliselt ühte kinnistut ning jätkuvalt riigiomandis olevat maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 16,2 ha.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 29. mai 2013 kirjas nr V 6-8/13/12532-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga; 3) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 4) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 5) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (Keskväljak 4, Jõhvi. Alates 31. märtsist 2014 aadress: Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.