Sa oled siin

Kavatsetavatest planeeringutest teatamine

Jõhvi Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 11 lõikele 1 Jõhvi valla territooriumil kavatsetavatest planeeringutest. Jõhvi Vallavalitsus kavatseb 2014. aastal algatada järgmised detailplaneeringud:
1) Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal paiknevatele kruntidele ehitusõiguse määramine uute ehitiste ehitamiseks ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsioonideks on ühiskondlike ehitiste maa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, puhke-, virgestus- ja haljasalamaa ning korterelamumaa. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 18 m.
Planeeritava ala suurus on ca 16,2 ha.
2) Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt ja Viru vangla vaheline kergliiklustee maa-ala detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kergliiklustee jaoks transpordimaa krundid ja kergliiklustee kulgemise asukoht alates Jõhvi linnas kulgevast Narva maanteest piki Jõhvi-Vasknarva maantee äärt kuni Viru vangla territooriumini. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga, kus antud kohas on ette nähtud kergliiklustee kulgemise koridor.
Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha.