Sa oled siin

Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 6. augusti 2013 nr 3445 Jõhvi valla, Puru küla ja Pajualuse küla, Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-alal krundijaotuse teostamine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ja liikluskorralduse lahendamine 2. kategooria lennuvälja rajamiseks lennuraja pikkusega 1200 m. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud 18. juuli 2013 määrusega nr 127), kus detailplaneeringuga kavandatava lennuvälja maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud liiklusmaa. Samuti on üldplaneeringus kajastatud 1200 m pikkuse lennurajaga lennuvälja rajamine.
Planeeritav ala hõlmab täielikult nelja kinnistut – Lennuväli (25201:003:0123), Idla (25201:003:0061), Pärtli (25201:003:0133) ja Virunurme (25201:003:0090) ning osaliselt teemaade kinnistuid (Lennuvälja tee, Aberoti tee, Meriste tee, Jõhvi-Tartu-Valga tee) ja jätkuvalt riigiomandis olevate teede maa-ala (Pajualuse tee). Planeeritava ala suurus on ca 126 ha.
Sama korraldusega algatatati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest antud maa-alal kavandatava tegevuse ellurakendamine eeldatatavalt põhjustab olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. KSH läbiviimine on vajalik järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringu elluviimisega suureneb olulisel määral piirkonnas liikluskoormus ja tekib lennuliiklusest põhjustatud müra; 2) planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal (KMIN-067, Eesti Energia Kaevandused AS) ja osaliselt altkaevandatud maa-alal; 3) planeeringuga kavandatakse tegevust, mille jaoks on vajalik tegevusluba; 4) planeeringu elluviimisega kaasneb oluline mõju turismimajandusele; 5) Jõhvi lennuvälja näol on tegemist tähtsa regionaalse infrastruktuuri objektiga; 6) planeeringuga soovitakse lisaks lennuvälja rajamisele luua olulise mõjuga tegevusi nagu nt lennundusega seotud spordialade arendamine, lennunduskoolituste ja kontroll-lendude võimaluselt loomine, väikelennukite kooste-, remondi- ja hooldustöödeks võimaluste loomine; 7) Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 7 kohaselt tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang infrastruktuuri ehitamise valdkonda kuuluvate järgmiste tegevuste korral - vähemalt 1200 meetri pikkuse tehiskattega lennurajaga lennuvälja rajamine, laiendamine või rekonstrueerimine, välja arvatud «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 6 lõike 1 punktis 13 nimetatud juhul; 8) Keskkonnaministeerium on KSH koostamise algatamise vajalikkuse osas edastanud oma seisukoha 29.05.2013 kirjaga nr 11-2/13/4032-2, kus märgib, et KSH algatamine on põhjendatud ja Jõhvi Vallavalitsuse kaalutlused KSH algatamiseks on korrektsed; 9) Keskkonnaameti Viru regioon on KSH koostamise algatamise vajalikkuse osas edastanud oma seisukoha 29.05.2013 kirjaga nr V 6-7/13/11569-2, milles nõustub Jõhvi Vallavalitsuse järeldusega, et antud maa-alal kavandatava tegevuse ellurakendamine eeldatatavalt põhjustab olulist keskkonnamõju KeHJS mõistes ja KSH läbiviimine on vajalik; 10) Maanteeamet on KSH koostamise algatamise vajalikkuse osas edastanud oma seisukoha 15.05.13 kirjaga nr 15-4/13-00211/021, kus möönab, et KSH algatamise vajalikkus otsustatakse keskkonnamõju eelhinnangu teostamise käigus ning lähtudes oma pädevusest KSH algatamise vajalikkust ei eelda; 11) Kaitseministeerium on KSH koostamise algatamise vajalikkuse osas edastanud oma seisukoha 06.06.2013 kirjaga nr 12.1-1/13/2015, kus märgib, et Kaitseministeeriumi huvidest lähtuvalt ei ole Jõhvi lennuvälja maa-ala detailplaneeringu KSH algatamine vajalik.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Keskväljak 4, 41595 Jõhvi).
Detailplaneeringu ja KSH algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee