Sa oled siin

N, 2011-09-08 14:05

Alates 1. oktoobrist 2011 alustab Jõhvi vallas korraldatud olmejäätmete vedu OÜ Ekovir (aadress Kaasiku tn.28, Jõhvi küla, Jõhvi vald).
OÜ Ekovir annab rendile või vajadusel müüb kõigile soovijaile jäätmemahuteid. Jäätmemahutite rendihinnad kuni 7. jaanuarini 2013 ei muutu. Kõik teenuse hinnad koos käibemaksuga  on  ühesugused kogu Jõhvi valla haldusterritooriumil.
Korraldatud jäätmevedu täpsustavate lepingute sõlmimiseks on OÜ Ekovir avanud teeninduspunkti:
Narva mnt 10, Jõhvi linn (turu kõrval asuv Kaubakeskus), laupäeval ja pühapäeval kella 10.00 kuni 15.00 ja Kaasiku tn 28, Jõhvi küla, teisipäevast reedeni kella 10.00 kuni 19.00.
Täpsustava lepingu sõlmimimata jätmine ei takista jäätmeveo alustamist. Selleks saadab veoettevõte jäätmevaldajale posti teel veograafiku. Kui on soovi jäätmemahuti ostmiseks või rentimiseks või seni kasutatud mahuti suuruse muutmiseks, siis on parem kohtuda veoettevõtte esindajaga teeninduspunktis.  

1.Teenuse hinnad erinavate sorditud segaolmejäätmete mahutite tühjendamise ja äraveo eest:
kott või mahuti 50 l          1,15 EUR
kott või mahuti kuni 100l      1,15 EUR
mahuti 140 l              1,15 EUR
mahuti 240 l              2,05 EUR
mahuti 370 l              2,05 EUR
mahuti 600 l              5,11 EUR
mahuti 800 l              6,07 EUR
mahuti 1500 l            11,18 EUR
mahuti 2500 l            14,70 EUR
mahuti 4500 l            15,98 EUR

2. Teenuse hinnad erinavate paberi-ja kartongijäätmete mahutite tühjendamise ja äraveo eest:
mahuti 600-800 l    0,64 EUR
mahuti 2500 l        2,88 EUR
mahuti 4500 l        5,75 EUR

3. Teenuse hinnad erinavate biolagunevate jäätmete kogumismahutite tühjendamise ja äraveo eest:
mahuti kuni 140 l        1,15 EUR
mahuti 140 kuni 240 l        2,24 EUR

4. 1 m³ konteinerivälise pakendatud jäätmete laadimise eest veokile 1,28 EUR.

5. 1 m³ suurjäätmete laadimise ja äraveo eest 13,42 EUR.

6. Segaolmejäätmete kogumiseks ettenähtud  mahutite rendihinnad ühes kuus:
mahuti 80 l          1,28 EUR
mahuti 140 l          1,28 EUR
mahuti 240 l          0,64 EUR
mahuti 370 l          3,83 EUR
mahuti 600 l          0,64 EUR
mahuti 800 l          0,64 EUR
mahuti 1500 l          5,75 EUR
mahuti 2500 l          5,75 EUR
mahuti 4500 l        19,17 EUR

7. Segaolmejäätmete kogumise mahutite müügihinnad:
mahuti 80 l          47,29 EUR
mahuti 140 l          47,29 EUR
mahuti 240 l          58,80 EUR
mahuti 370 l          76,69 EUR
mahuti 600 l        198,13 EUR
mahuti 800 l        210,91 EUR
mahuti 1500 l        415,43 EUR
mahuti 2500 l        511,29 EUR
mahuti 4500 l        639,12 EUR

8.  Paberi -ja papijäätmete kogumiseks ettenähtud mahutite rendihinnad ühes kuus:
600-800 l      0,64 EUR
2500 l          5,75 EUR
4500 l        19,17 EUR

9.  Paberi -ja papijäätmete kogumiseks ettenähtud mahutite müügihinnad:
600-800 l    210,91 EUR
2500 l        511,29 EUR
4500 l        639,12 EUR

Info vallavalitsuse telefonil (keskkonna peaspetsialist Hannes Kask) 336 3772 või e-posti aadressil hannes.kask@johvi.ee

N, 2011-04-28 14:19

Lõkke tegemisel järgi tuleohutusnõudeid!

Avaliku ja üle kolmemeetrise diameetriga lõkke tegemise nõuded

1. Lõkke tegemise koht paikneb väljaspool hoonet asuval maa-alal.
2. Lõke tehakse selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.
3. Lõke asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning lõkke tegemisega ei tohi kaasneda tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
4. Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
5. Üle kolmemeetrise läbimõõduga ja avaliku lõkke tegemisel kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega.
6. Tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbrus vähemalt poole meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist, vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest.
7. Tuleohu vältimiseks:
- jälgitakse tule tegemisel tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;
- kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld vaid nõrga tuulega ehk siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;
- paigutatakse tule tegemiseks mõeldud küttepuud ja muu põlevmaterjal selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
- kastetakse vajadusel lõkkekohta ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks;
- piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga;
- rakendatakse vajadusel muid meetmeid või abinõusid tuleohu vähendamiseks.
8. Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle ühemeetrise läbimõõduga ja avaliku lõkke puhul sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.
9. Täiendavate tulekustutusvahenditena kasutatakse kululuuda või samalaadset vahendit, liiva või muid materjale ja vahendeid, millega tagatakse tule leviku piiramine.
10. Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas ja kattega lõkkekohas selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada.

NB! Lõkkekohas tagatakse tule tegemisel pidev järelevalve ning pärast lõkke tegemist tagatakse tuleohutus, kustutades tuli sobilike vahenditega!

Kohaliku päästekeskusega peab kooskõlastama kõik avalikud lõkked (jaanituli, laadatuli jms) ja üle kolmemeetrise diameetriga lõkked.

Selleks tuleb teha:

1. Esitada asukohajärgsele päästekeskusele (oma elukohale kõige lähemal asuvasse päästekomandosse) lõkke kooskõlatamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
- avaliku ürituse korral ürituse nimi ja aadress;
- lõkke tegemise asukoha plaan (lõkke aadress, ligikaudne diameetri suurus, asukoht ja kaugus metsast, hoonetest ja põlevmaterjalidest meetrites);
- tuleohutuse tagamise meetmed (lõkkeplatsi ettevalmistamine, tulekustutusvahendite valik ja hulk);
- tuleohutuse eest vastutava isiku andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-posti aadress).
2. Päästekomando pealik hindab taotluses toodud andmete põhjal lõkke tegemise tuleohutust. Vajadusel käib kohal. Annab taotlusele kooskõlastuse, kui kõik nõuded on täidetud.

Lisainfot saab ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt: www.rescue.ee

T, 2011-03-01 11:03

Alates 1 märtsist teostab teehooldust
OÜ Coniery
Jõhvi küla 12
dispetšer
3361459
dispetser@coniery.ee

coniery@hot.ee


Vastutav isik
Viktor Rumjantsev
Tel: 5098580


 

E, 2011-01-10 09:28

10 jaanuaril ja 24 jaanuaril
07 veebruaril ja 21 veebruaril
07 märtsil ja 21 märtsil
11 aprillil ja 25 aprillil
09 mail ja 23 mail
06 juunil ja 20 juunil
04 juulil ja 18 juulil
08 augustil ja 22 augustil
12 septembril ja 26 septembril
10 oktoobril ja 24 oktoobril
07 novembril ja 21 novembril
05 detsembril ja 19 detsembril                    

Korteriühistute kasutuses olevad kollased pakendimahutid tühjendatakse tasuta. Ühistu peab tagama veopäeval mahutile juurdepääsu.

Teenust osutab OÜ Ekovir

N, 2010-12-16 11:26

Jõhvi Vallavalitsus registrikood 75033483 soovib tellida haldusülesande täitmist, milleks on parkimise korraldamine ja -järelevalve Jõhvi linnas.

Hanke kuulutuse avaldamise kuupäev: 16.12.2010
Hanke nimetus: Parkimise korraldamise ning -järelevalve haldusülesande täitmise tellimine Jõhvi linnas
Hanke lühiiseloomustus: Käesoleva hanke eesmärgiks on Jõhvi linnas parkimise korraldamise ja valveta tasulistel parkimisaladel parkimise järelevalve haldusteenuse tellimine.
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: pakkuja soovitud viivistasudest laekuva tulu protsent
Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev: 16.12.2010
Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev: 30.12.2010 kell 11.00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed,info, kuhu hankija peab hanke- dokumendid saatma (e-post, aadress, faks).

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada ja kes väljastab hankedokumendid: Paul Lek tel.: 51 491 902, e-post: paul.lek@johvi.ee
Pakkumuste esitamise kuupäev: 04.01.2011 kuni kella 11.00-ni

Vallavalitsuse korraldus 14.12.2010 nr 1321

T, 2010-11-30 13:20

Probleemide tekkimisel lume koristusega Jõhvi valla teedel ja tänavatel tuleb helistada AS N&V dispetšerile
3366730
5189707
ööpäevaringselt.

N, 2010-10-28 14:29

Edaspidiste raskete õnnestuste vältimiseks, suletakse Tallinn - Narva maanteelt (163,4 kilomeetril) mahasõit Oja tänavale. Oja tn. mahasõidu sulgemistöödega  alustatakse teisipäeval, 02.11.2010. Tööde tegemise aeg 2-3päeva.

T, 2010-07-27 12:08

Aluseks võttes metsaseaduse § 35 lõike 2 punkti 2 on Jõhvi Vallavalitsus andnud 27. juulil 2010 korralduse nr 884, mis KEELAB metsatulekahjude ennetamiseks Jõhvi valla haldusterritooriumil VÕÕRAS METSAS VIIBIMISE (v.a teenistusülesannete täitmiseks).

K, 2010-04-14 16:06

Tänasest (14.04.2010) kuni sügisvihmade saabumiseni on Eestis tuleohtlik aeg,
kulupõletamine on kõikjal rangelt keelatud ning lõkete põletamisel tuleb
järgida tuleohutusnõudeid ja KOV õigusakte.

T, 2009-12-15 12:56

Kollaste 600l segapakendi mahutite tühjendamise kuupäevad 2010 a.

11 jaanuaril ja 25 jaanuaril
8 veebruaril ja 22 veebruaril 
8 märtsil ja 22 märtsil 
12 aprillil ja 26 aprillil
10 mail ja 24 mail
7 juunil ja 21 juunil
5 juulil ja 19 juulil
9 augustil ja 23 augustil
13 septembril ja 27 septembril
11 oktoobril ja 25 oktoobril
8 novembril ja 22 novembril
6 detsembril ja 20 detsembril
   
Korteriühistute kasutuses olevad kollased pakendimahutid tühjendatakse tasuta. Ühistu peab tagama veopäeval mahutile juurdepääsu.

Teenust osutab OÜ Ekovir

Lehed