Sa oled siin

R, 2015-10-23 09:15

Jõhvi valla jäätmekava aastateks 2015 - 2020 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.oktoober kuni 09. november 2015
Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Kooli 2, (I korrus) ning Jõhvi valla veebilehel (www.johvi.ee).
Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-postiga johvi@johvi.ee.
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 11. novembril 2015 kell 10.00 Jõhvi Vallavalitsuses Kooli 2, teise korruse väikses saalis.

E, 2015-05-18 08:59

1. Jõhvi vallas, Kose külas, Aia tee 9 (katastritunnus 25201:008:0107) asuvad korteriomandid nr 1 – 35,3 m², nr 2 – 38,0 m², nr 3 – 38,1 m², nr 5 – 20,9 m², nr 6 – 17,6 m², nr 7 – 26,6 m², nr 8 – 34,3 m²) ja mitteeluruum (M1 – 63,2 m²) järgmistel tingimustel:
1.1  korteriomandid ja mitteeluruum müüakse tervikvarana;
1.2  kogu vara alghind on 5 400 eurot;
1.3  tagatisraha suurus 100 eurot;
1.4  enampakkumise viis – kirjalik;
1.5  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.6  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.7 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kahe nädala jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

2.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
2.1  vormikohane avaldus (lisatud):
2.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
2.3  Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
3. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, hiljemalt 28. mai 2015 kella 10:30ks. Ümbrikule tuleb märkida:
3.1  pakkuja kontaktandmed;
3.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
3.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 28.05.2015 enampakkumise avamist!“

4.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

5.  Jõhvi vallas, Kose külas, Aia tee 9 asuvate korteriomanditele nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ja mitteeluruumi M1 tehtud kirjalikud pakkumised avatakse 28. mail 2015 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:00. Pakkumiste avamine on avalik.

Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele
nr Swedbank EE722200221010951025.

Informatsioon vara kohta vallavara spetsialisti Jevgeni Fedorenko telefonil 58542732 või e-postil jevgeni.fedorenko@johvi.ee

Pakkumiste avamine on avalik.
Avalduse vorm Jõhvi valla interneti leheküljel

Avalduse vorm (*.odt)(*.pdf)


PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/, samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Undefined

 

N, 2015-03-12 08:02

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Ahtme veetöötlusjaama hooldustööde läbiviimise tõttu on 17.03.2015 ajavahemikul kella 00.00 kuni 05.00 vesi välja lülitatud:

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa (s.h. Iidla,  Vana Ahtme, Puru ja Tammiku
mikrorajoon);
Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa;
Jõhvi valla (s.h.  Jõhvi linna) kõigis majades;

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

Ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda Kõnekeskuse poole telefoni 3344004 või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee

R, 2015-03-06 09:49

Ettevõtte Gabariit OÜ, hakkab teostama veetorustiku ümbertõstmist aadressil Jõhvi linn, Pargi 30. Tellija on Pargi Arenduse OÜ. Gabariit OÜ palub vabandust võimalike ebameeldivuste eest.
Töid hakatakse teostama alates 9.03.2015 ning kestab ca 3-4 nädalat. Võib juhtuda, et töid teostatakse ka nädalavahetustel.

E, 2015-01-12 14:11

Kaks korda kuus – TEINE JA NELJAS TEISIPÄEV

13. jaanuar ja 27. jaanuar
10. veebruar ja 24. veebruar
10. märts ja 24. märts
14. aprill ja 28. aprill
12. mai ja 26. mai
09. juuni ja 23. juuni
14. juuli ja 28. juuli
11. august ja 25. august
08. september ja 22. september
13. oktoober ja 27. oktoober
10. november ja 24. november
08. detsember ja 22. detsember

Korteriühistute kasutuses olevad kollased 600 liitrilised segapakendikonteinerid tühjendatakse
tasuta. Korteriühistu peab tagama veopäeval mahutile juurdepääsu ja jälgima, et
segapakendikonteinerisse ei paigutataks muid jäätmeid.

Teenuse osutaja EKOVIR OÜ.

R, 2014-09-26 15:52

Jõhvi valla jäätmekava aastateks 2014 - 2019 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.september kuni 13. oktoober 2014

Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Kooli 2, ( I korrus) ning Jõhvi valla veebilehel (www.johvi.ee).

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-postiga johvi@johvi.ee.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 13. oktoobril 2014 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses Kooli 2, teise korruse suures saalis.

johvi_valla_jaatmekava_2014_2019.pdf

T, 2013-06-18 16:12

Jõhvi Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse Jõhvi vallale kuuluva hoonestatud ärimaa Jõhvi linnas, Kivi tn 14 (katastritunnus 25301:002:0197, registriosa nr 3545108, pindala 2108m²).

Pakkumuse tingimused:
1. kasutusse andmise tähtaeg – vähemalt 7 aastat;
2. kasutuse otstarve – senise tegevuse „sauna teenus“ jätkamine ja selleks paremate tingimuste loomine;
3. investeerimiskohustus hoonesse kasutusaja jooksul vähemalt 35 000 eurot ehk 5 000 eurot aastas;
4. sauna külastamise 2013 aasta kehtivad pileti hinnad peavad jääma muutmata;
5. pakkuja peab esitama tegevuse isemajandamise äriplaan ja finantsprognoos, s.h teenuse osutamise maksumus alates aasta 2014 kuni rendiperioodi lõpuni arvestades asjaoluga, et maksimaalne teenuse osutamise hinnatõus ei tohi ületada 7% aastas;
6. pakkujal peab olema kehtiv MTR registreering „saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus“ või „hoone- ja kinnistusisesed küttesüsteemide ja soojussõlmede, katlasüsteemide (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa) ning hoone- ja kinnistusisesed veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus“;
7. pakkuja (juriidiline isik) peab omama 3 aastast töökogemust sauna teenistuse osutamise valdkonnas või hoone- ja kinnistusiseste küttesüsteemide, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise/ehitamise valdkonnas;
8. edukaks tunnistatud pakkuja kohustub üle võtma sauna personali töölepingud;
9. pakkuja esitab korraldajale kinnises ümbrikus: pädeva isiku allkirjastatud pakkumuse, kinnituse pakkumise tingimuste täitmise kohta;
10. pakkumise osalustasu on 100 eurot;
11. pakkuja kohustuseks jääb kõikvõimalike instantside ja ametite ettekirjutuste täitmine isegi kui ettekirjutused puudutavad hoonet või hoones asuvaid seadmeid;
12. komisjon peab pakkujatega läbirääkimisi kinnistu investeerimiskohustuse ja sauna teenuse osutamise hinna üle. Pärast läbirääkimiste pidamist esitab pakkuja lõpliku pakkumuse kinnistu kasutusse võtmiseks;
13. komisjon hindab pakkumusi vastavalt esitatud pakkumuste hindamise kriteeriumidele omistatud suhtelisele osakaalule.

Pakkumuste hindamiskriteeriumid ja nende osakaal hindamisel on järgmised:
1. Investeerimissumma aastas, osakaal 70%.
2. Teenuse hind osakaal, 30%.

Suurima aastase investeerimissummaga pakkumusele antakse maksimaalsed väärtuspunktid (70), teised pakkujad saavad väärtuspunkte proportsionaalselt pakutud summast, mis arvutatakse järgmise valemiga:
Ia = Iai/Iamax* osakaal (70),
kus Iamax - suurem investeerimissumma aastas pakkumusel;
    Iai - hinnatava pakkumuse investeerimissumma aastas.
Väikseima teenuse hinnaga pakkumusele antakse maksimaalsed väärtuspunktid (30), teised pakkujad saavad väärtuspunkte proportsionaalselt pakutud hinnaga, mis arvutatakse järgmise valemiga:
TH = THmin/THi* osakaal (30),
kus THmin - väikseim teenuse hind;
       THi - hinnatava pakkumuse teenuse hind.

Parimaks pakkumuseks osutub pakkumus, mille hindepunktide Ia, TH summa on kõrgeim.

Osalustasu peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr 221010951025.

Enampakkumine viiakse läbi Jõhvi Vallavalitsuse (Jõhvi linn, Keskväljak 4) konverentsisaalis (ruum 314) 17. juuli 2013 kell 10.00.

Kinnistuga tutvumiseks leppida kokku Jõhvi Vallavalitsuse vallavara spetsialistiga Jevgeni Fedorenko telefonil 58542732 täiendav informatsioon samal telefonil.

T, 2012-04-24 15:24

Jõhvi Vallavalisus müüb kirjaliku enampakkumise (edaspidi ka pakkumine) korras temale kuuluvad Uikala Prügila AS (registrikood 10339722) 2 625 nimelist lihtaktsiat, mis moodustab 52,5% aktsiakapitalist.

N, 2012-02-16 10:21

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku suulise enampakkumise korras korteriomandi aadressil Jõhvi linn, Pargi 55a-17 (reaalosa üldpind 32,3 m²), järgmistel tingimustel:

 • alghind 3 000 (kolm tuhat) eurot;
 • tagatisraha suurus 100 eurot;
 • kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
 • ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr 221010951025.
Enampakkumine viiakse läbi Jõhvi Vallavalitsuse (Jõhvi linn, Keskväljak 4) konverentsisaalis 16. märtsil 2012 algusega kell 10.00.
Informatsioon vara kohta majandusspetsialisti Aivo Tamm telefonil 336 3769 või 506 2846.

N, 2011-12-22 15:52

600 l  segapakendi mahutite (kollased) tühjendamise kuupäevad 2012 a.     

 • 09 jaanuaril ja 23 jaanuaril
 • 06 veebruaril ja 20 veebruaril
 • 05 märtsil ja 19 märtsil
 • 09 aprillil ja 23 aprillil
 • 07 mail ja 21 mail
 • 04 juunil ja 18 juunil
 • 09juulil ja 23 juulil
 • 06 augustil ja 20 augustil
 • 10 septembril ja 24 septembril
 • 08 oktoobril ja 22 oktoobril
 • 05 novembril ja 19 novembril
 • 03 detsembril ja 17 detsembril    

Korteriühistute kasutuses olevad kollased pakendimahutid tühjendatakse tasuta. Ühistu peab tagama veopäeval mahutile juurdepääsu ja jälgima, et pakendimahutisse ei paigutataks segaolmejäätmeid.

Teenust osutab Uikala prügila AS
Kontakttelefon  33 27911

Lehed