Sa oled siin

R, 2015-01-23 10:05

Riigihangete registris avaldati 21.01.2015 lihthanke hanketeade  "Jõhvi noortekeskuse ruumide remonditööd" viitenumbriga 159498 . Pakkumuste esitamine kuni 04.02.2015.

https://riigihanked.riik.ee/register/?locale=et_EE

K, 2013-03-20 13:00


Jõhvi Vallavalitsus on avaldanud riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee riigihanke "Haljastustaimede ostmise, istutamise ja hooldamise töövõtja leidmine", viitenumber 141540. Hanke tingimused ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris.

E, 2013-02-18 16:46

Jõhvi Vallavalitsus on avaldanud riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee riigihanke "Viru tänava rekonstrueerimise töövõtja leidmine", viitenumber 140719. Riigihanke tingimused ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.03.2013 kell 11:00

K, 2012-05-09 09:39

Hankija: Jõhvi Vallavalitsus, 75033483, Keskväljak 4, Jõhvi 41595. Kontaktisik Liivi Mölder tel. 336 3768, faks:336 3751, e-post: liivi.molder@johvi.ee
1. Hankelepingule antud nimetus: Probleemsete puude raie ja puude võrahooldus ning hekkide pügamine.
2. Hankelepingu liik: Lihthange.
3. Hanke jaotamine osadeks: Hanget osadeks ei jaotata.
4. Hanke korraldamise eesmärk: Hankelepingu sõlmimine.
5. Hankelepingu tingimused:
5.1 Puude võrahoolduse, puude kõrgusega üle 10 m ja üle 15 m koos okste koristamisega ja utiliseerimisega ning probleemsete puude raie kogused määravad igakordselt Tellija ja Töövõtja esindajad vahetult enne tööde algust.
5.2 Lepinguliste tööde eest tasumine toimub Tellija poolt Töövõtja igakuuliselt esitatud ja Tellija poolt allkirjastatud tehtud tööde aktide järgi Töövõtja poolt esitatud arvete alusel 15 tööpäeva jooksul.
6. Nõutavad tagatised ja garantiid:
6.1 pakkumuse tagatist ei nõuta;
6.2 Pakkuja sõlmib 7 päeva jooksul pärast hanketööde lepingu sõlmimist vastutuskindlustuse lepingu hüvituspiiriga 3 (kolm) tuhat EUR kolmandatele isikutele varalise kahju  hüvitamiseks.
7. Osalemistingimused:
7.1 Kvalifitseerimise hindamiseks pakkuja:
7.1.1 ei tohi omada kehtivaid kohtulikke karistusi;
7.1.2 ei ole pankrotis ega likvideerimisel, äritegevus ei ole peatatud;
7.1.3 ei oma maksuvõlgasid nii pakkumuse esitamise päeval kui ka lepingu sõlmimise päeval;
Punktide 7.1.1. - 7.1.3 nõuete kohta pakkuja esitab omakäelise kinnituse.
7.1.4 pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele allakirjutanud isik ei ole registrikaardile kantud juhatuse liige.
7.2 Majanduslik ja finantsseisund:
7.2.1 pakkuja esitab töökogemuse tõendamiseks viimase kolme aasta (2009 – 2011)  teostatud analoogiliste tööde loetelu tellijate, töömahtude ja asukohtade  äranäitamisega.
7.3 Tehniline ja kutsealane pädevus:
7.3.1 pakkujal hanke teostamiseks peab olema aedniku vastava kvalifikatsiooniga vähemalt kolmeaastase töökogemusega vastutav isik. Pakkuja esitab vastutava isiku pädevust tõendava dokumendi koopia.
8. Pakkumuse vormistamise keel: Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
9. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik:
9.1 pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro.
9.2 pakkumuse maksumus tuleb väljendada hanketeate Lisas 2 esitatud kujul.
9.3 pakkumuste vormistamiseks ja maksumuste määramiseks tutvuda tähelepanelikult ka Lisa 1. Tehniline kirjeldus. Probleemsete puude raie ja puude võrahoolduse ning hekkide pügamise kirjeldusega.
10. Pakkumuse jõusoleku aeg: 30 päeva jooksul pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
11. Selgituste saamine: Pöördumisel hankija kontaktisiku Liivi Mölder poole: Jõhvi Vallavalitsus, Keskväljak 4, Jõhvi 41595. Tel. 336 3768, GSM 516 4097, e-post: liivi.molder@johvi.ee.
12. Pakkumuste vormistamine ja esitamine:
12.1 pakkumused vormistada  ainult kõikide tööde peale (koos selleks vajalike lisatöödega) osadeks jaotamata.
12.2 pakkumused võib esitada e-postiga või paberkandjal kinnises ümbrikus ühes eksemplaris. E-postiga aadressil liivi.molder@johvi.ee, posti teel või käsipostiga aadressile: Jõhvi Vallavalitsus, Keskväljak 4, Jõhvi 41595.
12.3 pakkumuste esitamise tähtpäev on 16.05.2012 kuni kella 11:00-ni.
13. Hindamiskriteeriumina hankija kasutab ühe puu ja ühe meetri heki madalaimaid maksumusi.
14. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui
14.1 ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
14.2 kõigi pakkumuste maksumused on nii kõrged, et ei ole hankijale vastuvõetavad.

 

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saate alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice, mille saate alla laadida aarsessilt http://www.libreoffice.ee või http://www.libreoffice.org/
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com. või OpenOffice http://download.openoffice.org/
ODT avamine ja muutine on toetaud ka Microsoft Office-s alates Office 2007 SP2 versioonist.

Lisainfo:
http://www.libreoffice.ee/meist/ (Eesti keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/Libreoffice (Inglise keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org  (Inglise keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_office_suites

K, 2012-04-18 10:56

Hankija: Jõhvi Vallavalitsus, 75033483, Keskväljak 4, Jõhvi 41595. Kontaktisik Liivi Mölder tel. 336 3768, faks:336 3751, e-post: liivi.molder@johvi.ee
1. Hankelepingule antud nimetus: Haljastustaimede ostmine ja hooldamine.
2. Hankelepingu liik: Lihthange.
3. Hanke jaotamine osadeks: Hange ühe hanke raames võib käsitleda jaotatuks kaheks osaks: haljastustaimede ostmine ja istutamine ning haljastustaimede hooldamine. Pakkumusi saab esitada eraldi pakkumuste osadele või  mõlemale osale (eraldi väljatoodud maksumustega).
4. Hanke korraldamise eesmärk: Hankelepingu sõlmimine.
5. Hankelepingu tingimused:
 5.1.Taimede kastmise aeg  - hommikuti kuni kella 8:00-ni.
 5.2.Kõik lillede asukohad hoida pidevalt umbrohust puhtad.
 5.3.Istutatavate taimede (lillede) kogused istutuskohtadesse (lillekastid, vaasid, peenrad jne)      määravad Tellija ja Töövõtja esindajad vahetult enne istutamist.
 5.4.Asendusistutuse (kuni 10 %) konkreetse vajaduse määravad Tellija ja Töövõtja esindajad  mitte pikema vaheajaga kui kahenädalase intervalliga, vormistades kahepoolselt  allkirjastatud aktiga väljalangenud haljastuse asendamise vajaduse.
 5.5.Lepinguliste tööde eest tasumine toimub Tellija poolt Töövõtja igakuuliselt esitatud ja  Tellija poolt allkirjastatud tehtud tööde aktide järgi Töövõtja poolt esitatud arvete alusel 15  tööpäeva jooksul.
 5.6.Asendusistutuse eest tasumine toimub Töövõtja ja Tellija poolt allkirjastatud aktide alusel  Töövõtja  esitatud ja Tellija aktsepteeritud arvete alusel.
6. Nõutavad tagatised ja garantiid:
 6.1.pakkumuse tagatist ei nõuta;

7.  Osalemistingimused:
 7.1.Kvalifitseerimise hindamiseks pakkuja:
  7.1.1.ei tohi omada kehtivaid kohtulikke karistusi;
  7.1.2.ei ole pankrotis ega likvideerimisel, äritegevus ei ole peatatud;
  7.1.3.ei oma maksuvõlgasid nii pakkumuse esitamise päeval kui ka lepingu sõlmimise päeval;
  Punktide 7.1.1. - 7.1.3 nõuete kohta pakkuja esitab omakäelise kinnituse.
  7.1.4.pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele allakirjutanud isik ei ole registrikaardile       kantud juhatuse liige.
 7.2  Majanduslik ja finantsseisund:
  7.2.1.pakkuja esitab haljastustaimede hooldamise töökogemuse tõendamiseks viimase kolme  aasta (2009 – 2011) teostatud analoogiliste tööde loetelu tellijate, töömahtude ja asukohtade  äranäitamisega.
 7.3.Tehniline ja kutsealane pädevus:
  7.3.1.pakkujal hanke teostamiseks peab olema aedniku vastava kvalifikatsiooniga vähemalt kolmeaastase töökogemusega vastutav isik. Pakkuja esitab vastutava isiku pädevust  tõendava dokumendi koopia.
8. Pakkumuse vormistamise keel: Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
9. Pakkumuse maksumuse väljendamise viis ja rahaühik:
 9.1.pakkumuse maksumuse rahaühikuks on euro.
 9.2.pakkumuse maksumus tuleb väljendada hanketeate Lisas 2 esitatud tabelite 1 ja 2   täitmisega.
 9.3.pakkumuste vormistamiseks ja maksumuste määramiseks tutvuda tähelepanelikult ka  Lisa  1. Tehniline kirjeldus. Haljastus-ja hooldustööde kirjeldusega.
 9.4.Hanketeate Lisa 1 ja Lisa 2 alla laadida Jõhvi Vallavalitsuse kodulehelt.
10. Pakkumuse jõusoleku aeg: 30 päeva jooksul pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.
11. Selgituste saamine: Pöördumisel hankija kontaktisiku Liivi Mölder poole: Jõhvi Vallavalitsus, Keskväljak 4, Jõhvi 41595. Tel. 336 3768, GSM 516 4097, e-post: liivi.molder@johvi.ee.
12. Pakkumuste vormistamine ja esitamine:
 12.1.pakkumused võib vormistada eraldi ainult taimede ostmise ja istutamise (koos selleks  vajalike lisatöödega) peale või eraldi taimede hooldamise peale. Võib vormistada ja esitada  pakkumused nii taimede ostmise ja istutamise kui ka taimede hoolduse peale.
 12.2.pakkumused võib esitada e-postiga või paberkandjal kinnises ümbrikus ühes eksemplaris.  E-postiga aadressil liivi.molder@johvi.ee, posti teel või käsipostiga aadressile: Jõhvi  Vallavalitsus, Keskväljak 4, Jõhvi 41595.
 12.3.pakkumuste esitamise tähtpäev on 25.04.2012 kuni kella 11:00-ni.
13.Hindamiskriteeriumina hankija kasutab taimede ostmise ja istutamise ning hooldamise  madalaimaid maksumusi.
14.Hankija jätab endale õiguse tunnistada edukateks pakkumusteks ja sõlmida lepingud eraldi  taimede ostmiseks (koos istutamisega) ja eraldi taimede hooldamiseks.
15.Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui
 15.1.ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
 15.2.kõigi pakkumuste maksumused on nii kõrged, et ei ole hankijale vastuvõetavad.
 

 

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saate alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice, mille saate alla laadida aarsessilt http://www.libreoffice.ee või http://www.libreoffice.org/
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com. või OpenOffice http://download.openoffice.org/
ODT avamine ja muutine on toetaud ka Microsoft Office-s alates Office 2007 SP2 versioonist.

Lisainfo:
http://www.libreoffice.ee/meist/ (Eesti keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/Libreoffice (Inglise keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org  (Inglise keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_office_suites

E, 2012-03-12 16:36

Jõhvi Vallavalitsus, registrikoodiga 75033483, soovib tellida koolitusteenust.

Hanke kuulutuse avaldamise kuupäev: 12.03.2012
Hanke nimetus: „Jõhvi omavalitsusgrupi arenduskoolitus: klienditeeninduse taseme tõstmine ja grupisisese koostöö tõhustamine“
Hanke lühiiseloomustus: Käesoleva hanke eesmärgiks on Jõhvi omavalitsusgrupi (vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavad asutuste) klienditeeninduse taseme tõstmiseks arendus- ja koolitusprotsessi läbiviimine.
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: pakkumise kogumaksumus, programmi ülesehitus ja meetodid, koolitusmeeskkonna koosseis ja kompetents.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada: Rein Luuse, tel.: 508 3226, e-post: rein.luuse@johvi.ee
Pakkumuste esitamise kuupäev: 19.03.2012 kuni kella 10.15.

Pakkumiskutse fail lae siit. (*.PDF)(*.ODT)

K, 2012-02-22 10:07

Hankija: Jõhvi Vallavalitsus, 75033483, Keskväljak 4, Jõhvi 41595. Kontaktisik Aleksei Železnjak, tel. 33 63 770, faks: 33 63 751, e-post: aleksei.zeleznjak@johvi.ee
1. Hankelepingule antud nimetus: Jõhvi Valla hallatavates asutustes tuletõkkeuste valmistamine ja  paigaldamine.
2. Hankelepingu liik: Teostamine.
3. Hanke jaotamine osadeks: Hankija hanget osadeks ei ole jaotanud.
4. Hanke korraldamise eesmärk: Hankelepingu sõlmimine.
5. Hankelepingu tingimused:
Hanketeade (PDF)

N, 2012-02-16 07:51

Hankija: Jõhvi Vallavalitsus, 75033483, Keskväljak 4, Jõhvi 41595.
Kontaktisik Aleksei Železnjak, tel. 33 63 770,  faks: 33 63 751, e-post: aleksei.zeleznjak@johvi.ee
Hankelepingule antud nimetus: Jõhvi Valla hallatavates asutustes turvavalgustuse ja tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine.
Hankelepingu liik: Hange alla lihthanke piirmäära.
Hanke jaotamine osadeks: Hankija hanget osadeks ei ole jaganud.
Hanke korraldamise eesmärk: Hankelepingu sõlmimiseks.
Pakkumuste esitamise tähtpäev on 22.02.2012 kuni kella 14:00-ni.

Hanketeade (PDF)

K, 2011-10-12 12:41

Jõhvi Vallavalitsus registrikood 75033483 soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Jõhvi linna ja Tammiku aleviku vahelise jalg-ja jalgrattatee ehituse tehnilise projekti koostamine.

Hanke kuulutuse avaldamise kuupäev: 12.10.2011
Hanke nimetus: Jõhvi linna ja Tammiku aleviku vahlise jalg-ja jalgrattatee ehituse tehnilise projekti koostamine
Hanke iseloomustus: Vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse poolt kinnitatud projekteerimisnõuetele „Jõhvi linna ja Tammiku aleviku vahelise jalg-ja jalgrattatee ehituse tehnilise projekti koostamine“.
Ehitatava tee pikkus ~1745 m.
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: Maksumus
Osalemistaotluse esitamise alguskuupäev: 12.10.2011
Osalemistaotluse esitamise lõppkuupäev: 19.10.2011 kuni kella 14:00-ni
Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab hankedokumendid saatma (e-post, aadress, faks)
Vastutav isik, kellele osalemistaotlus esitada ja kes väljastab hankedokumendid: Jüri Nael tel. 51 64 096, e-post: jyri.nael@johvi.ee
Pakkumuste esitamise kuupäev: 20.10.2011 kuni kella 11:00-ni

Lehed